SBAM 22-23/1 Diploma 1st & 3rd Semester

Sitagu Buddhist Academy Mandalay
2022-23 Academic Year (1st Term)


Diploma 3rd Semester

SubjectLecturer
Academic EnglishAshin Cittara
SuttantaAshin Janinda (MA)
MissionaryAshin Pandavamsa (MA)

Diploma 1st Semester

SubjectLecturer
Academic EnglishAshin Khemācāra
Suttanta (Mangala)Ashin Indaka (MA)
Suttanta (Dhammapada)Ashin Sumana (MA)
PāliAshin Sundarālaṅkāra